Övergripande beskrivning

I det nedre högra hörnet av kartvyn finns Nu på kartan -fönstret som listar alla aktiva kartor och material. I fönstret kan man omordna kartlager i en annan ordning och ta bort lager. Dessutom kan man redigera lagrens inställningar, visa namn på objekt i kartlager, anpassa kartvyn till önskat lager och granska ytterligare information om lager (denna funktion är inte tillgänglig för alla lager). Den sista kartan eller det sista materialet i listan ligger nederst i kartvyn. Man kan omordna kartlager i en annan ordning genom att med musen dra lagren uppåt or nedåt på listan. Därtill kan man avlägsna ett lager genom att klicka på krysset (Ta bort). 

Några av kartlagernamnen innehåller bokstaven i slutet av namnet (Information). Klicka för mer detaljerad information. Informationen öppnas i ett nytt fönster.  

Kartvyn kan anpassas till ett önskat lager genom att klicka på romben (Anpassa vyn till kartlager) bredvid namnet på lagret. Då anpassas vyn automatiskt på det sättet att alla objekt i lagret visas i mitten av kartvyn. 

Inställningar för kartlager 

Inställningarna för ett lager öppnas genom att klicka på det lilla kugghjulet (Inställningar för kartlager) bredvid namnet på lagret. 

I menyn finns det olika inställningar beroende på typ av kartlager: 

Inställning 

Definition 

Opacitet av lager 

Ändrar lagrets genomskinlighet. När skjutreglaget är längst till vänster är lagret helt genomskinligt och längst till höger helt ogenomskinligt. Dessutom kan lagrets still påverka opaciteten. 

Temafärger 

Ändrar objektens fyllnings- och linjefärg på kartlagret till vald. Påverkar inte punktfunktioner som använder bilder. 

Fyllningsfärg 

Ändrar objektens fyllningsfärg på kartlagret till vald. Påverkar inte punktfunktioner som använder bilder. 

Linjefärg 

Ändrar objektets linjefärg på kartlagret till vald. Påverkar inte punktfunktioner som använder bilder. 

Objektnamn 

Kartobjektets namn visas när kursorn läggs ovanpå objektet och när funktionen ”Visa namn” används. För att använda informationen om objekten i texten skriv ”${NAMN_INFO}”. När du skriver ”${” ger gränssnittet en lista med information om objekten på lagret.  

Objektbeskrivning 

Beskrivning av kartfunktionen visas under objektnamnet när kursorn hålls ovanpå objektet på kartan. För att använda informationen om objekten i texten skriv ”${NAMN_INFO}”. När du skriver ”${” ger gränssnittet en lista med information om objekten på lagret. 

Visa namn 

Visar ovanpå objektet på kartan det som angivits i ”Namn på kartobjekt” -fältet 

Avancerade inställningar 

På fliken Avancerade inställningar kan en komplex lagerstil ställas in. Stildefinitionen ges i JSON -format. Se Styler Configuration (på engelska) för mer information om stilisering av vektorlager.  

Minikartan 

I det nedre högra hörnet av kartvyn under Nu på kartan finns också den så kallade Minikartan vars kartvy motsvarar den aktiva bakgrundskartan i liten skala. På Minikartan visas en röd ram, och genom att flytta och klicka på denna ram på Minikartan kan man anpassa kartvyn till olika delar av bakgrundskartan. Ramens storlek ändras när man zoomar in eller ut på bakgrundskartan. Ju mera man zoomar in, desto mindre blir ramen, och ju mera man zoomar ut, desto större blir ramen.