Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Användaren kan också vända och luta kartan genom att hålla ner CTRL-knappen och den vänstra musknappen samtidigt och sedan flytta muspekaren på kartan.

...